Yazım Kuralları

1. Yazım Formatı

 • Dergiye gönderilecek yazılar, özetlerdipnotlar ve referanslar dahil 6000-10000 kelime arasında olmalıdır.
 • Dergiye gönderilecek kitap eleştirileri dipnotlar ve referanslar dahil 1500-3000 kelime arasında olmalıdır.
 • Yazılar 150-250 kelimelik Türkçe ve İngilizce özetleriyle beraber gönderilmelidir. Özetlerin altında 5 anahtar kelime bulunmalıdır.
 • Uluslararası indeksler gereği her makalenin sonunda (kaynakçanın ardından) 750-1000 kelime arasında genişletilmiş özet (extended abstract) ve 5 anahtar kelime yer almalıdır. Genişletilmiş özet, makale Türkçe ise İngilizce olarak, İngilizce ise Türkçe olarak yazılmalıdır. 
 • Yazıların ve özetlerin üzerinde, sadece yazının başlığı bulunmalıdır.
 • Yazarlar Dergipark sisteminde ilgili yerlere ünvan ve kurum bilgilerini, eposta adresi bilgilerini ve ORCID numaralarını girmelidirler.
 • Yazarlar sayfa altnotları vb. yan metinler dahil olmak üzere metnin hiçbir yerinde adları ve kurumlarına dair bilgi yazmamalıdırlar.
 • Kaynakçada yazar(lar)ın kendi çalışmalarına referans verilmişse, yazar(lar)ın adı yerine yalnızca “Yazar” ifadesi yazılmalı ve yıl belirtilmeli, yazar(lar)ın çalışmalarına dair başka hiçbir bilgi (makale başlığı, kitap adı, vb.) yer almamalıdır.
 • Dergiye yollanan yazılar iThenticate ya da Turnitin raporu ile birlikte kabul edilir. Rapor sonucu olarak en fazla %15 benzerlik kabul görmektedir. Benzerlik raporu alma işlemini yazar makaleyi sisteme yüklerken gerçekleştirmelidir. Oranın %15'i aşması durumunda raporla birlikte yazı, yazara geri yollanabilir. 
 • Tezlerden üretilen makalelerde ise en fazla %50 benzerlik kabul görmektedir. Yazar mutlaka dipnotta makalenin tezden üretilmiş olduğunu belirtmelidir. Benzerlik oranının %50’yi aşması durumunda raporla birlikte yazı yazara gönderilir.
 • Yazıların ön değerlendirilmesi yapılırken, belirlenmiş olan dergi yazı kurallarına uygun olup olmadıkları kontrol edilir. Yazım, referans ve kaynakça kurallarına uymayan yazılar yazarlara geri yollanarak, yazının yazım kurallarına göre hazırlandıktan sonra Dergi’ye yollanması istenir.
 • Yazılar, Microsoft Word formatında (doc veya docx uzantılı) Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Dipnotlar 9 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.
 • Dipnotlar rakamla belirtilmeli ve sayfanın sonunda yer almalıdır.
 • Başlıklar;
      • Yazının ana başlığı büyük harflerle ve koyu,
      • Alt başlıkları sadece ilk harfleri büyük ve koyu,
      • Bölüm içi başlıklar ise sadece ilk harfleri büyük, koyu ve italik olmalıdır.
      • Tüm başlıklar sola dayalı ve numaralandırılmamış olmalıdır.
 • Paragraflar birbirine bitişik ve 1 tab girintili olmalıdır.
 • Alıntılar, kısa ise metin içinde çift tırnakla; 40 kelime ve fazlası uzunluğundaysa blok halinde ve sağ ve soldan 1’er tab içeride olmalıdır. Alıntılarda, ana metinde kullanılan yazı tipi, punto ve satır aralığı geçerlidir. Blok halinde verilen alıntılarda satır aralığı 1 olmalıdır.
 • Tek haneli sayılar harfle, daha büyük sayılar ise rakamla belirtilmelidir.
 • Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu; büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınmalıdır.
 • Tarihler rakamla belirtilmelidir ve aldığı ekler için kesme işareti kullanılmalıdır. (Örn. 1990’lar, 2003’te)
 • Yazılarda kullanılan grafik, fotoğraf, tablo vb. görseller, metin içerisinde uygun yerlere yerleştirilmelidir. Bu tür görseller Tablo1, Tablo2 ve Şekil1, Şekil2 biçiminde sıralanmalıdır.
 • Yazılarda, açıklama notu sonnot olarak değil dipnot biçiminde verilmelidir.
 • Hakem sürecinden onay aldıktan sonraki süreçte makalenin şablona uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

2. Kaynak Gösterme

APA 7.0 METİN İÇİ KAYNAK GÖSTERME & KAYNAKÇA BİLGİLERİ
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli Dergisi (MEDIAJ)’da yer alacak tüm yazıların metin içi referans ve kaynakça kısımları American Psychological Association APA 7 Stili’ne uygun olarak düzenlenmelidir.
Aşağıda belirtilen APA 7 Yazım Kuralları California State University Dominguez Hills University Library ve Purdue Üniversitesi Purdue Online Writing Lab APA Formatting and Style Guide web adreslerindeki bilgilerden özet olarak derlenmiş ve Türkçe olarak uyarlanmıştır. Ayrıntılı APA 7 Yazım Kuralları hakkında bilgi için bkz. https://apastyle.apa.org/
Açıklamalarda belirtilmemiş olan kuralların APA 6 stilinde yer aldığı biçimi ile kullanılması gerekmektedir. Türk Kütüphaneciliği Dergisi (Turkish Librarianship) tarafından hazırlanmış olan APA 6 Kuralları Kılavuzu yazarlar için yol gösterici olacaktır. İlgili kurallara http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf sayfasından ulaşılabilir.

A) METİN İÇİ KAYNAK GÖSTERME
Metniniz içerisinde başka bir kaynağa atıf yaptığınızda bunu Metin İçi Kaynak Gösterme kurallarına göre yapmanız gerekir.
Temel Format:
(Yazar(lar)ın soyadı veya Organizasyon, Yıl).

DOĞRUDAN ALINTI YAPIYORSANIZ…
Başka birine ait ifadeleri metninizde kelimesi kelimesine kullanıyorsanız, cümleye parantez içindeki bir metin için kaynak gösterme ile başlamalısınız. Herhangi bir noktalama işareti parantezi kapattıktan sonra kullanılmalıdır.
Başka bir yazara/kişiye ait ifadeleri metninizde kelimesi kelimesine kullanıyorsanız, birebir alıntıyı tırnak içinde göstermeli ve parantez içinde ilgili metni kaynak gösterecek biçimde belirtmelisiniz. Herhangi bir noktalama işareti parantezi kapattıktan sonra kullanılmalıdır.
• Brown’a (2019) göre, “Toplumsal yapı…” (s. 101).
• Brown (2019) “Toplumsal yapı…” olduğunu bulmuştur (s. 101).
• [Başka bir bilgi] " Toplumsal yapı…" (Brown, 2019, s. 101).

Eğer yaptığınız doğrudan alıntının uzunluğu 40 sözcükten fazla ise blok alıntı stilini kullanmalısınız. Blok alıntılarda tırnak işareti kullanmaya gerek yoktur. Bunun yerine alıntı olduğunu gösteren bir işaret olarak metnin soldan girintisi 1,27 cm arttırılmalıdır. Parantez içerisindeki metin içi kaynak gösterme, alıntının noktalama işaretinden sonra konulur.
Kuçuradi (2009) trajedi kavramını şu şekilde ifade eder:
Trajedinin verdiği sevinç, insan yaşamının değerini gösterir. Trajik kahraman veya sanatçı, seyirciden Silenos'un yüklediği yükü alır. Bir çatışmadan doğan trajedi, seyirciye de bir çatışma yaşatır Dünyanın yapısındaki çatışmayı göstererek, seyirciye kendi kendisini gösterir. Seyirci kendi kendisini anlamaya başlar; yok olmanın ne demek olduğunu, onu çevreleyen insanların, şeylerin ne olduğunu anlamaya başlar. (s.35)

Not: Doğrudan alıntı yaparken aşırıya kaçmamaya özen gösteriniz. Farklı çalışmalardan elde edilen sonuçları özetlemeye odaklanınız. Fen ve sosyal bilimlerde, herhangi bir yazardan doğrudan alıntılamayı sadece gerekli olduğunda yapınız.

ÖZETLEMEK VEYA FARKLI SÖZCÜKLERLE YENİDEN İFADE ETMEK (SUMMARY OR PARAPHRASE)
Başka bir çalışmaya ait esas bulguları veya ana fikri, APA kurallarına uygun olarak yazılan bir makalede kullanırken tercih edilen kaynak gösterme yöntemi, bu bulguları veya ana fikri özetlemek veya farklı sözcüklerle yeniden ifade etmektir. Okuyucunun kaynaklar kısmında ilgili alıntının tam halini bulabilmesi için mutlaka yazar(lar)ın soyadını ve makalenin yılını gösteriniz.
Kuçuradi’ye (2009) göre bağımsızlık kavramı ve trajik olma durumu birbirleriyle ilintilidir. Kişi başka türlü davranabilir. Bu farklı davranış eylemi nedensel bir oluş veya katı gerçeklik tarafından yok edilemez.
Bağımsızlık kavramı ve trajik olma durumu birbirleriyle ilintilidir. Kişi başka türlü davranabilir. Bu farklı davranış eylemi nedensel bir oluş veya katı gerçeklik tarafından yok edilemez (Kuçuradi, 2009, s.18).

Metin içi kaynak gösterme ilgili kaynaktaki yazar sayısına ve bir yazar grubunun olup olmadığına göre değişir.

TEK YAZARLI ÇALIŞMALARI KAYNAK GÖSTERME
Sadece yazarın soyadını ve çalışmanın yılını belirtmelisiniz.
(Abrams, 2018)

İKİ YAZARLI ÇALIŞMALAR
Her iki yazarın soyadları arasına (&) ampersant logogramını yerleştiriniz ve çalışmanın yılını belirtiniz.
(Wegener & Petty, 1994)

ÜÇ VEYA DAHA FAZLA YAZARLI ÇALIŞMALAR
Eğer 3 veya daha fazla yazar varsa “ve diğerleri” anlamında vd., kısaltmasını kullanınız.
(Harris vd., 2018)
YAZAR GRUPLARI
İlk defa kaynak gösterirken kısaltmayla birlikte tam ifadeyi kullanınız:
(Salgın Kontrol Merkezi [SKM], 2019)
Sonraki kaynak göstermelerde sadece kısaltma kullanınız: (SKM, 2019)

AYNI PARANTEZ İÇİNDE İKİ VEYA DAHA FAZLA ÇALIŞMA
Parantez içindeki alıntılarınız iki veya daha fazla çalışma içeriyorsa, bunları kaynakça listesinde göründükleri şekilde (yani alfabetik olarak) noktalı virgülle ayırarak sıralayınız.

(Berndt, 2002; Harlow, 1983)

AYNI YAZARIN AYNI YILDA YAYINLANAN İKİ VEYA DAHA FAZLA ÇALIŞMASI
Aynı yazara ait aynı yıl içinde iki farklı kaynağa atıf yapılacaksa, kaynakça listesindeki girişleri sıralamak için yılla birlikte küçük harfler (a, b, c) kullanınız.

Berndt (1981a) tarafından yapılan araştırmada, güçlü bağlantılar ortaya konuldu. Bununla birlikte, benzer bir çalışma (Berndt, 1981b) olumsuz bulgularla sonuçlandı.

SÖZLÜ GELENEKLERE DAİR
Sözlü gelenekler ve yerli halklara ait geleneksel bilgiler APA 7 stilinde farklı bir kaynak kategorisi olarak yer almaktadır.
Eğer kullanılacak bilgi kayıt altına alınmışsa (örn, bir ses dosyası veya bir görüşme metni olarak) uygun medya formatlarına atıf yapmak için var olan APA 7 talimatlarını uygulayınız.
Kişinin adı, ait olduğu yerli grubun veya milletin adı, konumu, ilgili diğer ayrıntılar, ‘’bireysel görüşme’’ kalıbı ve son olarak görüşme tarihi belirtilmelidir. Görüşme eğer farklı zaman dilimlerinde gerçekleştiyse genel bir tarih veya bir tarih aralığı belirtiniz.

Joseph Turnipseed ile yapılmış bir dizi görüşmenin ardından (Tulalip Milleti mensubu, Portland, Oregon’da yaşıyor, bireysel görüşme, Eylül 2017) aşağıdaki bağlantılar bulgulanmıştır:

 

3. Kaynakça Yönetimi

B) YAYIN TÜRLERİNE GÖRE KAYNAK GÖSTERME KURALLARI
Çalışmanızın sonunda Kaynakça kısmında kullandığınız tüm kaynakları tam haliyle belirtiniz. Kaynaklar, yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak (A-Z) sıralanmalıdır. Kaynakları birbirinden ayırmak için asılı girinti (paragrafın ilk satırına göre ikinci ve daha sonraki satırlarda daha fazla girinti) kullanınız.
Temel Format:
Yazar, A. A. ve Yazar, B. B. (Yıl). Çalışmanın başlığı. Çalışmaya ulaşabileceğiniz kaynak. Eğer varsa URL veya DOI

BİLİMSEL MAKALELER
1. Yazar(lar). Not: Her bir yazarın soyadını ve isminin baş harfini şu şekilde belirtiniz: Yazar, A. A., Yazar, B. B. ve Yazar, C. C. Son yazarın adından önce (&) ampersant logogramını kullanınız. 21 veya daha fazla yazarlı çalışmaların gösterimi için APA Style websitesini ziyaret edebilirsiniz.
2. (Yıl).
3. Makalenin başlığı. Not: Daha büyük eserlerin parçası olan çalışmalarda (örn. makaleler, kitap bölümleri) sadece başlığın ve alt başlığın ilk kelimesi ve özel isimler büyük harfle başlar.
4. Derginin Adı, Not: Dergi adı italik yazılmalıdır ve her kelime büyük harfle başlamalıdır.
5. Cilt Not: Derginin cilt numarası italik olarak belirtilmelidir. Eğer cilt numarası yoksa sayfa aralığından önce virgül kullanınız.
6. (Sayı), Not: Eğer cilt numarasına ek olarak sayı numarası da varsa parantez içinde gösteriniz.
7. Sayfa aralığı.
8. DOI (Dijital Nesne Tanımlayıcı) DOI hakkında daha fazla bilgi almak için APA Style wesbitesini ziyaret edebilirsiniz.

AshingR08;Giwa, K. T., Padilla, G., Tejero, J., Kraemer, J., Wright, K., Coscarelli, A., Clayton, S., Williams, I. & Hills, D. (2004). Understanding the breast cancer experience of women: A qualitative study of African American, Asian American, Latina and Caucasian cancer survivors. PsychoR08;Oncology, 13(6), 408-428. https://doi.org/10.1002/pon.750
Başay, Ö., Kabukcu Başay, B., Erbay, C., Coşkun, O. & Sağıroğlu, B. (2021). Çocuk ve ergen psikiyatri polikliniğine başvuran olguların beden kitle indeksi, beslenme tutum ve davranışları: duygusal ve davranışsal sorunlarla ilişkisi. Pamukkale Tıp Dergisi, 14 (2), 402-415. https://doi.org/10.31362/patd.852842

GAZETE / POPÜLER DERGİ MAKALESİ
1. Yazar(lar). Not: Her bir yazarın soyadını ve isminin baş harfini şu şekilde belirtiniz: Yazar, A. A., Yazar, B. B., & Yazar, C. C. Son yazarın adından önce (&) ampersant logogramını kullanınız.
2. (Yıl, Ay Gün). Not: Ay adını kısaltmanıza gerek yoktur.
3. Makalenin başlığı. Not: Daha büyük eserlerin parçası olan çalışmalarda (örn. makaleler, kitap bölümleri) sadece başlığın ve alt başlığın ilk harfi ve özel isimler büyük harfle başlar.
4. Gazetenin veya Yayının Adı. Not: Yayının adı italik yazılmalıdır ve her kelime büyük harfle başlamalıdır.
5. URL

Gönensin, O. (2004, Haziran 5). Tuzun acısı. VATAN. http://www.gazetevatan.com/okay-gonensin-29222-yazar-yazisi-tuzun-acisi/?f=mobil

KİTAP
1. Yazar(lar). Not: Her bir yazarın soyadını ve isminin baş harfini şu şekilde belirtiniz: Yazar, A. A., Yazar, B. B., & Yazar, C. C. Son yazarın adından önce (&) ampersant logogramını kullanınız.
2. (Yıl).
3. Kitabın adı. Not: Bağımsız çalışmaların (örn. kitaplar, raporlar) adı italik olarak yazılmalıdır. Sadece başlığın ve alt başlığın ilk kelimesi ve özel isimler büyük harfle başlar.
4. (Baskı). Not: Eğer baskı sayısı veya cilt no varsa parantez içinde belirtiniz.
5. Yayınevi. Not: Yayıncının bulunduğu yeri veya kaynağı aldığınız veri tabanını belirtmenize gerek yoktur.


Schmidt, N. A., & Brown, J. M. (2017). Evidence-based practice for nurses: Appraisal and application of research (4. baskı). Jones & Bartlett Learning, LLC.

EDİTÖRLÜ KİTAP BÖLÜMÜ
1. Yazar(lar). Not: Her bölümün yazarının soyadını ve isminin baş harfini şu şekilde belirtiniz: Yazar, A. A., Yazar, B. B., & Yazar, C. C. Son yazarın adından önce (&) ampersant logogramını kullanınız.
2. (Yıl).
3. Bölümün adı. Not: Daha büyük eserlerin parçası olan çalışmalarda (örn. makaleler, kitap bölümleri) sadece başlığın ve alt başlığın ilk harfi ve özel isimler büyük harfle başlar.
4. Editör(ler), Not: Tüm editörlerin isminin baş harfini ve soyadını şu şekilde belirtiniz: A. A. Jordan, B. B. Smith & C. C. Sanders sonrasında parantez içinde (Ed.) kısaltması kullanınız ve sonrasına virgül ekleyiniz.
5. Kitabın adı Not: Bağımsız çalışmaların (örn. kitaplar, raporlar) adı italik olarak yazılmalıdır. Sadece başlığın ve alt başlığın ilk kelimesi ve özel isimler büyük harfle başlar.
6. (s. xx-xx).
7. Yayınevi. Not: Yayıncının bulunduğu yeri veya kaynağı aldığınız veri tabanını belirtmenize gerek yoktur.
McCormack, B., McCance, T., & Maben, J. (2013). Outcome evaluation in the development of person-centred practice. B. McCormack, K. Manley & A. Titchen (Ed.), Practice development in nursing and healthcare (s. 190-211). John Wiley & Sons.


WEB SAYFASI
1. Yazar(lar). Not: Her bölümün yazarının soyadını ve isminin baş harfini şu şekilde belirtiniz: Yazar, A. A., Yazar, B. B., & Yazar, C. C. Yazar adı bulunmuyorsa organizasyonun veya web sayfasının ismini belirtiniz.
2. (Yıl, Ay Gün). Not: Tarih formatları ile ilgili daha detaylı bilgi için APA Style web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Olabildiğince net bir tarih belirtiniz. Copyright tarihi veya son okuma tarihini değil son güncelleme tarihini kullanınız. Tarih yoksa (t.y.) kısaltmasını kullanınız.
3. Sayfa veya bölüm adı. Not: Sayfanın adını italik olarak belirtiniz.
4. Kaynak. Not: Genellikle web sitesinin resmi adı kullanılır. Eğer kaynak yazar ile aynı ise tekrardan kaçınmak adına kaynak ifadesini kullanmayabilirsiniz.
5. URL


Price, D. (2018, March 23). Laziness does not exist. Medium. https://humanparts.medium.com/laziness-does-not-exist-3af27e312d01

ÇEVRİMİÇİ RAPOR
1. Yazar(lar). Not: Her bölümün yazarının soyadını ve isminin baş harfini şu şekilde belirtiniz: Yazar, A. A., Yazar, B. B., & Yazar, C. C. Yazar adı bulunmuyorsa raporu yayınlayan organizasyonun ismini belirtiniz.
2. (Yıl, Ay Gün). Not: Olabildiğince net bir tarih belirtiniz.
3. Raporun veya belgenin adı. Not: Bağımsız çalışmaların (örn. kitaplar, raporlar) adı italik olarak yazılmalıdır. Sadece başlığın ve alt başlığın ilk kelimesi ve özel isimler büyük harfle başlar.
4. Kaynak. Buradaki yazar grubunda yer almayan esas kurumların veya diğer kuruluşların adlarını ekleyiniz.
5. URL


Los Angeles County Deptartment of Public Health. (2017, Ocak). Key indicators of health by service planning area. http://publichealth.lacounty.gov/ha/

TEZLER
1. Yazar. Not: Yazarının isminin baş harfini ve soyadını şu şekilde belirtiniz: Yazar, A. A. Tezler genellikle tek yazarlı olmaktadır. Tez danışmanlarının isimlerinin bu kısma eklenmesine gerek yoktur.
2. (Yıl, Ay Tarih). Not: Olabildiğince net bir tarih belirtiniz.
3. Tezin adı [Doktora tezi veya Yüksek lisans tezi, Üniversite Adı]. Not: Bağımsız çalışmaların (örn. kitaplar, raporlar, tezler) adı italik olarak yazılmalıdır. Sadece başlığın ve alt başlığın ilk kelimesi ve özel isimler büyük harfle başlar. İlgili kaynağın başlık sayfasında Doktora tezi veya Yüksek Lisans tezi olduğu mutlaka belirtilmiştir. Diplomayı veren üniversitenin ismi ile bu bölümü belirtmeyi unutmayınız.
4. Kaynak. Not: Çalışmaya ulaşılabilecek veri tabanının veya kurumsal arşivin adını belirtiniz (örn. ProQuest Dissertations & Theses Global, PQDT Open, CSU ScholarWorks, YÖK Ulusal Tez Merkezi).
5. URL Not: Varsa belirtiniz.
Uslu M. (2018). Indirect (re)translations of leftist non-fiction in Turkish (1921-2016): Actors and networks [Doktora Tezi, Boğaziçi Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=T1mWGp9MngYYkCSgiJvtVlPJG5Dmqfs6HAyQvywySvf5rME9CtR8lAvu2Yzs6q6o


Okunma Sayısı : 0 Son Okunma : 16.06.2024 21:35

Yazım Kuralları/MEDİAJ/Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli Dergisi